Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met de eerste lijn

Service, informatievoorziening en scholing voor huisartsen

Het huisartsenloket wordt bediend door de accountmanager huisartsen. Om huisartsen en verloskundigen goed en tijdig te informeren hebben we in 2014 de Nieuwsbrief voor Verwijzers vier keer uitgebracht. Daarnaast zijn we als HagaZiekenhuis aangesloten op de digitale nieuwsbrieven van de Zorggroep Eerste Lijn (ZEL), de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) en de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH).

Onze papieren bereikbaarheidswijzer, een boekje met daarin per specialist naam, foto, aandachtsgebied en bereikbaarheidsgegevens, is voor de vierde keer aan alle huisartsen verstuurd en wordt jaarlijks geüpdatet. Bij- en nascholing voor huisartsen is gecontinueerd in de vorm van de bijscholingsweek in het Zwitserse Arosa die door 50 huisartsen is bijgewoond en een vijftal agorabijeenkomsten. Alle nascholingen zijn als goed tot zeer goed beoordeeld.

Samenwerking HAP/SEH

Binnen het  Spoedplein van het HagaZiekenhuis wordt voor de spoedzorg aan zelfverwijzers samengewerkt tussen de huisartsenpost (HAP) en de SEH. De partijen zetten zich in voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en goede onderlinge afstemming.

Het gezamenlijke streven is dat:

  • (acute) specialistische zorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het HagaZiekenhuis;
  • (acute) generalistische zorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de HAP;
  • zelfverwijzers zich met hun acute generalistische zorgvraag zoveel mogelijk eerst tot hun eigen huisarts wenden en/of telefonisch contact opnemen met de huisartsendienstenstructuur.

De triage van zelfverwijzers (inschatten van de urgentie) vond in 2014 plaats onder verantwoordelijkheid van het HagaZiekenhuis, waarbij de triage werd uitgevoerd door een triageverpleegkundige van de SEH. In 2015 zal deze triageverantwoordelijkheid worden overgedragen aan de huisartsen. In 2014 werd ongeveer de helft van de zelfverwijzers behandeld op de HAP en de andere helft op de SEH. Er werd in goed overleg samengewerkt, met het uitgangspunt dat de patiënt altijd op de juiste plaats door de juiste zorgverlener behandeld wordt.

Keten- en anderhalvelijnszorg en telezorg
In 2014 zijn de telezorgdiensten uitgebreid met Telenefrologie. Telenefrologie biedt huisartsen de mogelijkheid om de nefroloog te consulteren over niet-spoedeisende nefrologische problemen op een zelf gekozen moment en binnen een beveiligde omgeving. In 2014 is de overeenkomst met de ELZHA voor DM II (Diabetes Mellitus type 2) en fundusscreening gecontinueerd.

Samenwerking met de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG)
In 2014 heeft de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) verder vorm gekregen. Dit betreft een afspraak tussen HagaZiekenhuis en de Stichting Haagse Gezondheidscentra. Het doel hiervan is betere zorg voor onze longpatiënten door de afstemming tussen eerste en tweede lijn te bevorderen. Door de RTA en het genoemde project zijn beide organisaties beter op de hoogte van elkaars werkwijze en de gehanteerde protocollen.

Transmuraal zorgpad COPD
Het HagaZiekenhuis heeft in 2014 voorbereidingen getroffen voor deelname aan een regionale pilot voor het Landelijk transmuraal zorgpad COPD. HagaZiekenhuis werkt hierin samen met Medisch Centrum Haaglanden en de Stichting Haagse Gezondheidscentra, de zorggroep ELZHA en Arts en Zorg.

Haagse Vaten
In 2014 is het platform Haagse Vaten van start gegaan, een samenwerking met de huisartsen. Praktisch resulteert dit in kennisdeling, afstemming en informatie-uitwisseling. Haagse Vaten bevordert de zorg voor patiënten met een hoog cardiovasculair risico, alsook de zorg voor patiënten met symptomen van hart- en/of vaatlijden.

Er bestaan gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen de tandarts(implantologen), fysiotherapeuten en orthodontisten uit de regio groot Den Haag, Zoetermeer, Delft. De sinds vele jaren bestaande vaste verwijspatronen zijn stabiel.

Samenwerking met Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
Het HagaZiekenhuis werkt goed samen met VVT-aanbieders (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in de regio. Dat is nodig omdat het aanbod van vlotte, gepaste vervolgzorg vrijwel altijd schaars is. Bovendien is steeds meer expertise noodzakelijk om de vervolgzorg te kunnen bieden. Met meerdere ketenpartners heeft het HagaZiekenhuis gerichte samenwerkingsafspraken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid (regelarme zorgprojecten vanuit VWS).

De samenwerking met Sophia Revalidatie, Stichting De Jutters (centrum voor jeugd-ggz), Parnassia (specialist in psychiatrie), een polikliniek voor verslavingsproblematiek en de VVT is voortgezet.

Revalidatiezorg met Sophia Revalidatie
Met Sophia Revalidatie wordt samengewerkt voor de medisch specialistische revalidatiezorg voor volwassenen en kinderen. Daarnaast ook voor hartrevalidatie, heelkunde en het Hand- en Polscentrum. De revalidatieartsen in het HagaZiekenhuis zijn gedetacheerd vanuit Sophia Revalidatie.

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Het HagaZiekenhuis participeerde in 2014 zowel bestuurlijk als projectmatig in Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken. In deze stichting participeren alle zorgaanbieders uit de regio. Directievoorzitter van het HagaZiekenhuis, dr. M.J.A. Tasche, is bestuurslid.

Samenwerking met ziekenhuizen

Samenwerking Hematologie met RdG
In 2014 zijn gesprekken gevoerd tussen de vakgroepen Hematologie van Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis, gericht op het verkennen van verdere samenwerking. De samenwerking heeft er toe geleid dat momenteel iedere week via videoconferentie patiëntenbesprekingen plaatsvinden.

Samenwerking IC met RDG
Een krachtigere samenwerking met de Intensive Care van het RDG: onze practitioners, datamanagers en praktijkbegeleiders hebben plannen neergelegd om op de verschillende gebieden intensief samen te gaan werken. Hierdoor bundelen we krachten en kunnen we op beide locaties hoogwaardige IC-zorg blijven leveren.

Het HagaZiekenhuis is in 2014 doorgegaan met de open kaakgewrichtoperaties. Om de kwaliteit van het beleid van vaak ingewikkelde kaakgewrichtpathologie te verbeteren, wordt nauw overlegd en samengewerkt met het UMCG in de vorm van gezamenlijke spreekuren en operaties.

Ook de al bestaande samenwerkingsverbanden met Medisch Centrum Haaglanden (MCH) op het vlak van Kindergeneeskunde en Radiotherapie, met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en op het gebied van opleiding met OOR Leiden, zijn in 2014 voortgezet.

In 2014 is gewerkt aan de verdere totstandkoming van een regionaal netwerk in de regio Haaglanden-Leiden op het gebied van neurochirurgie: Neurochirurgisch Coöperatief Holland (NcCH). Dit netwerk is een samenwerking van drie ziekenhuizen: LUMC, MCH en HagaZiekenhuis.

De samenwerking met Dialysecentrum Zoetermeer BV is met een periode van 5 jaar verlengd.

De IC van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is een satelliet-IC van het HagaZiekenhuis geworden. Als onderdeel van het Zorgnetwerk IC ondersteunt de IC van het HagaZiekenhuis de IC van het LangeLand Ziekenhuis.

In 2014 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van verdere concentratie van de oorchirurgie binnen de regio in samenwerking met het MCH. Vanaf 2015 zullen patiënten van het MCH in het HagaZiekenhuis geopereerd worden door KNO-artsen uit beide ziekenhuizen, waardoor kennis, expertise en kwaliteit van zorg verder uitgebouwd worden.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LUMC starten met een Gemeenschappelijk Hemofiliebehandelcentrum (HBC HAGA-LUMC). Door de bundeling van expertise biedt het behandelcentrum meer kwaliteit in de regio in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Dat komt ten goede aan hemofiliepatiënten en patiënten met een andere erfelijke of verworven bloedingsneiging.

De centrale sterilisatie van medische hulpmiddelen is in 2014 door het HagaZiekenhuis uitbesteed aan sterilisatiepartner Combi-Ster te Delft.