Profileringsgebieden en acute zorg

Hartcentrum
Het Hartcentrum ambieert een toppositie in de Nederlandse hartzorg. ‘Elke dag beter’ is het motto voor onze patiëntenzorg. Kwaliteit en innovatie zijn hierbij belangrijke drijfveren en een vast onderdeel in de bedrijfsvoering. Een belangrijke vaststelling in 2014 is het herstelde vertrouwen in de Cardiochirurgie door de IGZ en de NVT, na eerdere samenwerkingsproblemen binnen de vakgroep. De problemen zijn opgelost en aanpassingen hebben geleid tot goede kwaliteit en patiëntveiligheid.

Naast de patiëntenbehandeling hechten we in het Hartcentrum ook belang aan preventie. We hadden daarom een bijdrage op de Haagse Gezonde Beurs en het Hindoestaans Gezondheidscongres. Daarnaast organiseerden we zelf een gezondheidsmarkt tijdens Dress Red Day.

Kwaliteitsregistratie
Goede kwaliteitsregistratie en transparantie horen bij kwaliteitszorg. In 2014 zijn alle vereiste kwaliteitsindicatoren aangeleverd aan de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ), Zichtbare Zorg Ziekenhuizen en aan de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN). Ook is het Hartcentrum begin 2014 aangesloten bij Meetbaar Beter. Dit is een initiatief waarbij twaalf hartcentra in Nederland op basis van volledig transparante resultaten van zorg samenwerken aan de verbetering van de behandeling van hartpatiënten.

Uitbreiding van het behandelaanbod voor ‘niet-operabele’ patiënten:
In 2014 zijn er 21 TAVI-ingrepen uitgevoerd (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Alle ingrepen zijn succesvol verlopen en zonder enige ziekenhuissterfte. Dit succes is onder meer te danken aan de uitstekende multidisciplinaire samenwerking tussen de teams van interventiecardiologie, beeldvorming (imaging team), cardiochirurgie (CTC: cardiothoracale chirurgie) en anesthesie.

Verdere verbetering van uitkomsten bij cardiochirurgische ingrepen
Door nog betere samenwerking tussen de cardiologen, cardiochirurgen, intensivisten en cardio-anesthesisten is het Hartcentrum erin geslaagd de uitkomsten voor onze cardiochirurgische patiënten te verbeteren. In 2013 was het sterftecijfer (de zogeheten Hospital Standardized Mortality Ratio) 2,1%. In 2014 heeft het Hartcentrum dit percentage verder naar beneden kunnen krijgen tot 1,4%.

Meer ableren onder narcose
Boezemfibrilleren (ook wel atriumfibrilleren genaamd) is een veelvoorkomende hartritmestoornis bij een groeiende groep patiënten. De behandeling hiervoor, ableren, wordt al sinds 2011 in het Hartcentrum aangeboden. In 2014 is de 1000ste patiënt geableerd. Ook doen we in het Hartcentrum meer ablatieprocedures waarbij de patiënt onder narcose is. Bij sommige patiënten is dit medisch noodzakelijk. Maar ook als het niet medisch noodzakelijk is, heeft het (soms) de voorkeur. De ingrepen verlopen beter en sneller en er treden minder complicaties op. Deze werkwijze resulteert in een kortere ligduur en een sneller ontslag voor de patiënt (meestal een dag na de ingreep, in plaats van twee tot drie dagen na een procedure zonder narcose).

MRI-bestendige ICD
In 2014 is bij een patiënt met succes een MRI-bestendige ICD geïmplanteerd, de Evera-MRI van leverancier Medtronic. Het HagaZiekenhuis is daarmee samen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen een van de eerste ziekenhuizen ter wereld die dit nieuwe type ICD gebruikt.

Injecteerbare hartmonitor
In 2014 is een nieuwe injecteerbare hartmonitor geïmplanteerd bij patiënten met onverklaarbare en onvoorspelbare hartritmestoornissen. De afmetingen van dit hartritmeregistratiestaafje zijn vergelijkbaar met die van een grote paperclip. Via een minimaal invasieve methode injecteert de cardioloog de mini-hartmonitor bij de patiënt. Het nieuwe hartmonitorsysteem maakt het mogelijk om sneller een diagnose te stellen.

Vermindering wachtlijst poliklinieken en nieuwe ‘Fast Track Poli’
Een patiëntgerichte behandeling start met korte wachttijden. Eind 2014 was deze wachttijd teruggebracht van vier tot één à twee weken. Daarnaast is de nieuwe ‘Fast Track Poli’ gestart. Alle benodigde onderzoeken worden op één dag gepland, zodat de patiënt binnen één dag uitsluitsel krijgt.

Moeder en Kind
In 2014 zijn veel voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis en het Haga Juliana Geboortecentrum. Beide gaan over naar het nieuwe complex op locatie Leyweg.

Gentle sectio
De vakgroep Gynaecologie is in 2014 begonnen met de ‘gentle sectio’ (gentle sectio), ofwel een natuurlijke keizersnede. Het gaat hierbij om een geplande keizersnede waarbij zo veel mogelijk een natuurlijke bevalling wordt nagebootst.

Nieuwbouw
2014 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van voorbereidingen voor de verhuizing van het Moeder en Kindcentrum naar de nieuwbouw op locatie Leyweg in april 2015. Voor de inrichting van het JKZ zijn in 2014 diverse sponsoractiviteiten georganiseerd.

EPD
In 2014 zijn zowel het specialisme Gynaecologie als het specialisme Kindergeneeskunde van een papieren patiëntendossier overgestapt naar een elektronisch patiëntendossier (EPD).

Bronzen Smiley
In 2014 is voldaan aan de criteria die Stichting Kind & Ziekenhuis stelt aan kindvriendelijke zorg. Om de criteria van Kind & Ziekenhuis inzichtelijk te maken voor ouders en patiënten, is de patiënteninformatie aangepast. Dit was voor Kind & Ziekenhuis voldoende om het JKZ de Bronzen Smiley voor de kliniek en dagbehandeling toe te kennen (maart 2015).

Samenwerking
Het samenwerkingsverband tussen het HagaZiekenhuis (Gynaecologie en Verloskunde), Juliana Kinderziekenhuis (Neonatologie), zeventien eerstelijns verloskundigenpraktijken en Geboortehotel Haga is gecontinueerd. Deze partijen hebben er bewust voor gekozen hun expertise te bundelen in één Geboortecentrum. Met het Geboortecentrum is een betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn tot stand gebracht. Een goed voorbeeld hiervan is dat onze gynaecologen en verloskundigen van drie verschillende eerstelijns praktijken alle nieuwe zwangere vrouwen voortaan gezamenlijk bespreken. De moeder en haar kind staan hierbij centraal. Deze pilot loopt sinds mei 2013, met veel succes.

Hematologie en Oncologie
esmo_award

Palliatief Consultatief Team (PCT)
In 2014 is het Palliatief Consultatief Team (PCT) ingezet op alle afdelingen, ook voor patiënten met niet-oncologische aandoeningen in de palliatieve fase. Het PCT bestaat uit verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, een maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger, een psycholoog, een internist-ouderengeneeskundige en medisch specialisten van Interne oncologie, Anesthesiologie, Radiotherapie, Longziekten, MDL en Psychiatrie.

Expertisecentrum Ouderen en Oncologie
In het HagaZiekenhuis hebben we een uniek initiatief genomen op het gebied van de organisatie van zorg voor ouderen met kanker (geriatrische oncologie). In 2014 is onderzocht wat de juiste aanpak en haalbaarheid is van het systematisch inbrengen van expertise op het gebied van ouderengeneeskunde en geriatrie bij de totstandkoming van het oncologische behandelplan. In april 2014 vond een kick-offbijeenkomst plaats voor medewerkers van het HagaZiekenhuis en externe relaties. Ook is er een aanzet tot een onderzoeksagenda voor de komende jaren opgesteld.

twee

Oncologische samenwerking Reinier-Haga
In 2014 is het beleidsplan geschreven om te komen tot verregaande oncologische samenwerking tussen Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis. Met de vorming van het gezamenlijk Oncologisch Centrum Reinier Haga zal complete oncologische zorg in de regio geboden worden. De stappen die gezet zijn om te komen tot deze samenwerking hebben in 2014 al geleid tot een grote toename van hoogwaardig oncologisch onderzoek.

Acute zorg
De Spoedeisende Hulp is voor coassistenten een ideale leeromgeving door de grote verscheidenheid in klachten en ziektebeelden. Coassistenten werken er onder supervisie van een SEH-arts.

Samenwerking HAP/SEH
Binnen het Spoedplein van het HagaZiekenhuis wordt voor de spoedzorg aan zelfverwijzers samengewerkt tussen de huisartsenpost (HAP) en de SEH. De partijen zetten zich in voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en goede onderlinge afstemming.

Het gezamenlijke streven is dat:

  • (acute) specialistische zorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het HagaZiekenhuis;
  • (acute) generalistische zorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de HAP;
  • zelfverwijzers zich met hun acute generalistische zorgvraag zoveel mogelijk eerst tot hun eigen huisarts wenden en/of telefonisch contact opnemen met de huisartsendienstenstructuur.

De triage van zelfverwijzers (inschatten van de urgentie) vond in 2014 plaats onder verantwoordelijkheid van het HagaZiekenhuis, waarbij de triage werd uitgevoerd door een triageverpleegkundige van de SEH. In 2015 zal deze triageverantwoordelijkheid worden overgedragen aan de huisartsen.

In 2014 werd ongeveer de helft van de zelfverwijzers behandeld op de HAP en de andere helft op de SEH. Er werd in goed overleg samengewerkt, met het uitgangspunt dat de patiënt altijd op de juiste plaats door de juiste zorgverlener behandeld wordt.

Concentratie urgente en high care zorg
Door speerpunten van onze SEH (traumafunctie, Eerste Hart Hulp en Acute Hersen Hulp en het verwijzen van patiënten met een licht urgente zorgvraag naar de huisartsenpost) heeft de SEH zich in 2014 meer kunnen concentreren op de urgente en high care zorg. In 2014 zijn op de SEH nagenoeg evenveel patiënten behandeld als in 2013, maar de zorgzwaarte is toegenomen. Er is een lichte stijging zichtbaar in het aantal verwijzingen naar de huisartsenpost en voor de SEH zijn meer patiënten getrieerd in de hogere urgentiecategorieën. Daarbij is het ambulancevervoer naar het HagaZiekenhuis flink toegenomen. De frequentie is significant hoger dan bij welk ziekenhuis ook in de traumaregio West.

Traumacentrum level 1
De RVE Acute en Intensieve Zorg zet in op de beste zorg voor de acuut zieke en ernstig zieke patiënt en heeft het initiatief genomen om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de traumazorg binnen de Reinier Haga Groep. Het uitgangsprincipe is om te komen tot een traumacentrum level 1 op de locatie Leyweg. Hiervoor is breed draagvlak verkregen bij de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep en bij de poortspecialismen. De RVE zet in op de vereiste deskundigheid, technische voorzieningen en organisatie om dit te realiseren (zoals het 24/7 in huis hebben van diverse specialisten).

Acute zorg regio west
De zorgverzekeraars hebben een plan opgesteld voor de opzet van acute zorg in de negen ziekenhuizen in de regio Haaglanden. In de onderhandelingen over deze regiovisie trekt het HagaZiekenhuis samen op met Reinier de Graaf. Beide ziekenhuizen bundelen de krachten en bieden als volwaardige partners gezamenlijk een antwoord op de ontwikkelingen, om te komen tot een model waarin de patiënt onveranderd de beste zorg krijgt, zo dicht mogelijk bij huis.

voor coassistenten een ideale leeromgeving door de grote verscheidenheid in klachten en ziektebeelden. Coassistenten werken er onder supervisie van een SEH-arts

Crew Resource Management
In 2014 zijn we op de IC verder gegaan met het verbeteren van de samenwerking tussen intensivisten, IC-artsen en IC-verpleegkundigen door middel van voortzetting van Crew Resource Management (CRM): een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de spoedeisende zorg. Vaardigheden zoals leiderschap, assertiviteit, communicatie, besluitvorming en het vergroten van het bewustzijn over het eigen functioneren en dat van andere beroepsgenoten, staan hierbij voorop.