Organigram

Directie
Het HagaZiekenhuis wordt aangestuurd door een directie. De directie bestaat uit een directievoorzitter, dr. M.J.A. Tasche en per 1 december 2014 een directeur medische zaken, dr. H.K. Ronday. De directievoorzitter is ook lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep. De directeur medische zaken is lid van de medische staf van het ziekenhuis. De directie kent een directiereglement dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep.

Ons ziekenhuis heeft een decentrale besturing. Resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) zijn verantwoordelijk voor het primaire proces van medische dienstverlening aan de patiënt. De sectormanager is samen met de medisch manager eindverantwoordelijk voor de resultaten binnen een RVE. Het unithoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de medewerkers binnen de RVE. Naast de RVE’s functioneert een aantal stafafdelingen zoals Financiën, Personeel & Organisatie, de HagaAcademie, ICT, Communicatie, Beleidsontwikkeling en Kwaliteit.

Om de zelfstandigheid van de medisch specialisten in stand te houden is eind 2014 een Medisch Specialisten Coöperatief (MSC) opgericht. De verhouding tussen het ziekenhuis, de vrijgevestigd medisch specialisten verenigd in het MSC en de medisch specialisten in loondienst verenigd in de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMDS) is hiermee veranderd. In 2015 wordt verder gesproken om een nieuwe overleg- en besluitvormingsstructuur vast te stellen die recht doet aan de nieuwe verhoudingen.

Het Bestuur Medische Staf (BMS), de Ondernemingsraad (OR) en de Cliënten Adviesraad (CAR) hebben formeel recht op medezeggenschap. Deze organen wordt regelmatig door de directie om advies gevraagd. Zij kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen. Naast deze officiële adviesorganen beschikt het HagaZiekenhuis over een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR adviseert over alle zaken die betrekking hebben op het verpleegkundig beroep. De CAR adviseert de directie vanuit het perspectief van de patiënten.