Opleiding, onderzoek en ontwikkeling

(Topklinische) zorg en teaching hospital
Onderwijs zit in de genen van de gezondheidszorg en dus ook in die van het HagaZiekenhuis. In 2014 verzorgde het HagaZiekenhuis 23 medische vervolgopleidingen, waarvan 18 RGS-erkende (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten). Daarmee is ons ziekenhuis een van de grootste opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en basisartsen. Daarnaast biedt ons ziekenhuis een groot aanbod van algemene en gespecialiseerde verpleegkundige en paramedische opleidingen.

De opleiding tot verpleegkundige valt in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de HagaAcademie. Ook een aantal medisch georiënteerde beroepsopleidingen behoort tot het scholingsaanbod. Er werden in 2014 verschillende interne opleidingen aangeboden. Onder andere een nascholing voor endoscopen desinfectie en ‘Omgaan met steriele medische hulpmiddelen’. De toets Verpleegkundig Rekenen van Cito is toegevoegd aan het scholingsaanbod. Nieuwe onderwijstechnieken vinden steeds meer hun weg. Trainingen worden in e-learningmodules aangeboden, zoals in 2014 bijvoorbeeld voor bloedtransfusie. Zo is de e-learning PubMed ontwikkeld om Evidenced Based Practice te ondersteunen. Cursisten zijn na afronding beter in staat om de juiste artikelen te vinden voor hun onderzoek.

Nieuwe skillslabs
Mede door de herziene regeling Voorbehouden en Risicovolle Handelingen heeft het vaardigheidsonderwijs een vlucht genomen. Vaardigheidstrainingen in skillslabs zijn niet meer weg te denken. De HagaAcademie nam in 2014 een aantal nieuwe skillslabs in gebruik, waar naar hartelust getraind wordt.

Bedrijfsopleidingen en Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg
Het team Bedrijfsopleidingen heeft onder meer een bijdrage geleverd aan het opzetten van de scholing Documentbeheer. In opdracht van de eenheid Kindergeneeskunde is een scholingsplan ontwikkeld om medewerkers te leren werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook is er advies gegeven bij coachings- en trainingsvragen op individueel en op teamniveau.

Met de collega’s van de HagaAcademie zijn drie bijeenkomsten georganiseerd over het thema ‘Werkleren’.

Bijscholing huisartsen, informatieavonden en congressen
Behalve voor eigen medewerkers verzorgden onze specialisten in samenwerking met de HagaAcademie ook bij- en nascholing voor huisartsen. In het Zwitserse Arosa is een druk bezochte nascholingsweek gehouden waar dertien van onze specialisten voordrachten hielden over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied voor vijftig huisartsen. Verder werden vijf agorabijeenkomsten georganiseerd voor de huisartsen.

In 2014 organiseerde onze vakgroep Longgeneeskunde ‘informatieavonden astma/COPD voor praktijkondersteuners, huisartsen en paramedici’.

Met een leidende rol voor de radiologen van het HagaZiekenhuis werd het ESIR-congres (European School of Interventional Radiology) georganiseerd, een internationaal congres op het gebied van radiologie. Daarnaast was er het opleidingssymposium op het gebied van medisch onderwijs voor de OOR Leiden (Onderwijs- en Opleidingsregio) en werd er een groot cardiologiecongres gehouden.

Als opleidingsziekenhuis bieden wij ook coschappen voor studenten Geneeskunde. Uit het LUMC liepen 352 studenten coassistentenstage in het HagaZiekenhuis, achttien voor een keuzecoschap en vijftig voor een semi-artsstage. Uit het Erasmus MC kwamen 23 coassistenten, twee keuze-coassistenten en drie semi-artsen. Eén coassistent kwam uit het UCCOR en één keuze-coassistent kwam uit het UMC te Utrecht. Zestien studenten kwamen voor VPC’s op de afdelingen Heelkunde, Gynaecologie, Interne Geneeskunde en Neurologie. In november 2014 werden acht co-opleidingen (Dermatologie, Gynaecologie & Verloskunde, Heelkunde, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, KNO, Neurologie en Oogheelkunde) vanuit de Leidse OOR gevisiteerd. De visitatiecommissie concludeerde positief: ‘De introductie en de ontvangst, de toegankelijke en veilige sfeer, de motivatie en betrokkenheid van de opleiders, de hoeveelheid patiëntcontact en de mogelijkheden voor eigen initiatief van de coassistenten zijn duidelijk als sterke punten naar voren gekomen.’

Medische en niet-medische vervolgopleidingen
In het HagaZiekenhuis hebben we een erkenning voor de volgende medische vervolgopleidingen: 1. Anesthesiologie 2. Cardiologie 3. Gynaecologie/Obstetrie 4. Heelkunde met deelopleiding Longchirurgie 5. Interne Geneeskunde 6. KNO 7. Kindergeneeskunde 8. Pathologie 9. Longziekten 10. MDL 11. Medische Microbiologie 12. Neurologie 13. Oogheelkunde 14. Orthopedie 15. Radiologie 16. Reumatologie 17. SEH 18. Urologie.

Naast de opleidingserkenning voor deze medische specialismen is er een erkenning voor de opleidingen Klinische chemie, Gezondheidszorgpsychologie en Ziekenhuisfarmacie. Verder zijn er de stages Hematologie, Huisartsgeneeskunde en IC.

Voor alle arts-assistenten organiseren we bij binnenkomst een introductiecursus en, indien nodig, een SEH-cursus. In 2014 is deze introductiecursus uitgebreid van één dag naar twee dagen. Door deze uitbreiding kunnen we meer aandacht besteden aan competentiegericht opleiden, de ontwikkeling van ICT-vaardigheden en de kennismaking met laboratoria op de werkvloer.

Centrale Opleidings Commissie (COC)
De COC voert haar wettelijke taak tot het bewaken en verbeteren van de opleidingskwaliteit uit in samenwerking met de HagaAcademie. Hiertoe is er een kwaliteitssysteem met meetinstrumenten, zoals D-Rect, EFFECT, exitgesprekken en een kwaliteitscyclus met interne opleidingsaudits en proefvisitaties geïmplementeerd. In 2014 zijn de volgende opleidingen gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS): Gezondheidszorgpsychologie, Maag Darm Leverziekten (5 jaar), Medische microbiologie (5 jaar), Urologie (5jaar).