Missie, visie, kernwaarden

Missie
Als medewerkers van het HagaZiekenhuis zijn wij ons voortdurend bewust van het feit dat wij onze patiënten ontmoeten op een bijzonder moment in hun leven waarin zij kwetsbaar zijn en vaak onzeker over hun toekomst en waarin zij vertrouwen stellen in onze zorg.

Wij zullen ons daarom maximaal inzetten voor een zo goed mogelijk herstel van de patiënt en voor een behoud, verbetering dan wel aanvaarding van de kwaliteit van zijn leven door middel van een excellente medische behandeling, persoonlijke aandacht en een veilig en optimaal georganiseerde omgeving.

Visie
Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen van goede kwaliteit is en dat deze veilig is. Patiënten verblijven in een gastvrije ziekenhuisomgeving waarin zij zich welkom voelen. Deze zorgvisie vormt de rode draad in het strategisch beleidsplan van het HagaZiekenhuis.

Kernwaarden
De missie en visie vormen de basis voor de drie kernwaarden van het ziekenhuis.

* Zorgzaamheid
De kernwaarde zorgzaamheid uit zich enerzijds in het voortdurend streven naar medische topkwaliteit en anderzijds in persoonlijke zorg, gebaseerd op dat wat de patiënten belangrijk vinden. Deze kernwaarde wordt onder andere zichtbaar gemaakt door de invoering van het zorgconcept Planetree in onze zorg en inrichting.

*Innovatie
De kernwaarde innovatie verwijst naar productinnovatie, maar vooral naar procesoptimalisatie, zoals ingezet door Vernieuwd Werken en initiatieven op het gebied van ketenzorg waarbij zorg dicht bij de patiënt georganiseerd wordt.

*Samenwerking
De kernwaarde samenwerking laat zich vertalen als: het sleutelwoord voor zorgkwaliteit. Samenwerking binnen de muren van het ziekenhuis tussen professionals van verschillende disciplines, en samenwerking binnen de zorgketen met huisartsen en verpleeghuizen. Maar ook met collega-ziekenhuizen (op topklinisch niveau en voor backoffice-activiteiten) en met organisaties als de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de STZ.

De kernwaarden zijn de afgelopen periode vertaald in zogenoemde gedragsankers: kaders die richtinggevend zijn voor het (gewenste) gedrag en handelen van medewerkers en die benut zullen worden bij de werving en selectie, de ontwikkeling en beoordeling van medewerkers.