Innovatie

In het HagaZiekenhuis dragen we bij aan de voortdurende ontwikkeling van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Onder andere door deel te nemen aan nieuwe zorgprojecten dan wel door er zelf het voortouw in te nemen.

Ouderencentrum
Het Ouderencentrum heeft in 2014 meer gestalte gekregen en is bijna operationeel.
In het Ouderencentrum vindt integrale diagnostiek plaats en een goede onderlinge afstemming van de behandeling door alle betrokken zorgverleners. Zorgcoördinatie is hierbij essentieel. Niet de aandoening staat centraal, maar het functiebehoud van onze oudere patiënt. De voorbereiding voor ontslag wordt tijdig ingezet, opdat het nazorgtraject adequaat is en de overdracht van zorg en verdere behandeling van de patiënt is afgestemd met de verwijzer.

Antibioticateam
Mondiaal is er sprake van toenemende resistentie tegen antibiotica. Dat is ook in Nederland een bedreiging voor de patiëntveiligheid. Daarom moet elk ziekenhuis over een Antibioticateam (A-team) beschikken. De internist-infectiologen hebben in 2014 samen met de medisch microbiologen en de ziekenhuisapothekers de contouren van een A-team vastgesteld. Dit team houdt onder andere toezicht op het gebruik van reserveantibiotica, op de naleving van de lokale antibioticarichtlijnen en op de kwaliteit van het antibioticabeleid.

Endoscopische behandeling van vroegcarcinomen in de slokdarm
Het HagaZiekenhuis is een van de zes erkende expertisecentra in Nederland en België op het gebied van vroegcarcinomen in de slokdarm (Barrett slokdarm). Het HagaZiekenhuis is tevens tertiair verwijscentrum voor Zuidwest-Nederland. Het HagaZiekenhuis verzorgt beide gangbare technieken (Endoscopische Mucosale Resectie [EMR] en Radio Frequentie Ablatie [RFA]) voor de behandeling van de Barrett slokdarm.

Continue glucosemeting voor diabetespatiënten
In 2014 is het HagaZiekenhuis geselecteerd om als diabetescentrum patiënten te behandelen met RT-CGM (Real-time Continuous Glucose Monitoring), waarbij de glucose van de patiënt continu gemeten wordt.

Systeemziekten, met speciale aandacht voor sclerodemie
In 2014 is het zorgpad systeemziekten, met speciale aandacht voor het ziektebeeld sclerodermie, van start gegaan. De vakgroep Reumatologie heeft dit zorgpad opgezet in samenwerking met de afdelingen Longziekten en Cardiologie van het HagaZiekenhuis en de reumatologen van Reinier de Graaf. Het zorgpad vormt een van de hoekstenen voor verdere ontwikkeling van wetenschappelijke lijnen op het gebied van systeemaandoeningen in samenwerking met academische partners.

Kwaliteitsverbetering operaties Oogheelkunde
Voor Vitreoretinale (VR-) chirurgie is met anesthesie en de OK onderzocht of onder sedatie geopereerd kan worden in plaats van onder algehele narcose. Dit zal een kwaliteitsverbetering voor patiënten betekenen en een kostenbesparing opleveren. Voor de cataract patiënten is dit al mogelijk.

Wond Expertise Centrum
In ons Wond Expertise Centrum (WEC) worden kennis en ervaring ten aanzien van wondzorg geconcentreerd en geprofessionaliseerd. Het WEC heeft als kerntaak evidence based wondzorg, coördinatie in de keten en het delen van expertise. Het Wond Expertise Centrum voldoet aan de IGZ prestatie-indicator voor complexe wondzorg.

Psychiatrie, Medische psychologie en Neuropsychologie
In 2014 is de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen Psychiatrie en Medische psychologie opgepakt, ten behoeve van verdere verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Neuropsychologie participeert in een multidisciplinair onderzoeksproject en overleg (Centrum Ouderenzorg/ Interne geneeskunde in samenwerking LUMC) om cognitieve vermogens van oudere nierpatiënten te screenen voordat dialyse gestart wordt, om te voorkomen dat er cognitieve achteruitgang optreedt.

Multidisciplinair patiëntenoverleg bloedtransfusies
In 2014 is een structureel multidisciplinair patiëntenoverleg bloedtransfusies ingevoerd om de veiligheid in de bloedtransfusieketen te verbeteren.

App Orthopedie voor heuppatiënten
App-OrthopedieDe afdeling Orthopedie heeft een applicatie voor smartphones en tablets ontwikkeld die patiënten informeert over hun behandelpad. Vanaf het moment dat samen met de orthopedisch chirurg wordt besloten tot operatie tot en met de nazorg als de patiënt weer thuis is. De app met de naam Haga Orthopedie herinnert patiënten met pop-ups aan zaken die zij vóór of ná de operatie moeten doen.

Medische innovatie

Point of Care Polymerase Chain Reaction (PCR) voor Groep B streptokokken (GBS)
In samenwerking met de afdeling Gynaecologie/Verloskunde heeft de afdeling Medische Microbiologie in 2013 en 2014 een proef gedaan met een Point of Care opstelling van een PCR-apparaat om zwangere vrouwen tijdens de bevalling te testen op GBS-dragerschap. Uit de proef blijkt dat binnen een uur een betrouwbaar onderzoeksresultaat beschikbaar is. Met de traditionele kweek kost dat drie dagen.

Digitalisering HagaVernieuwt
Digitalisering speelt inmiddels ook een belangrijke rol bij de verbetering van de medische zorg. De vernieuwbouw van het ziekenhuis behelst ook het volledig vernieuwen van de medisch digitale infrastructuur. Met de oplevering van nieuwe afdelingen en de ontwikkeling van de nieuwbouw ging daar in 2014 veel aandacht naar uit. Speerpunt in de samenwerking tussen HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf is de scenariovorming voor een gezamenlijk zorginformatiesysteem voor de Reinier Haga Groep geweest: een nieuw gestandaardiseerde EPD voor beide ziekenhuizen.

De koppeling tussen het ziekenhuisinformatiesysteem (SAP) en ZorgDomein
Het ziekenhuisinformatiesysteem is in 2014 aan ZorgDomein gekoppeld (het verwijssysteem voor de huisarts). Via een beveiligde verbinding kan de polikliniek eenvoudig een afspraak maken met de patiënt. De behandelaar heeft nu ook gemakkelijk toegang tot de verwijsbrief.

Innovatie door apparatuur

Identificatie van bacteriën met MALDI-TOF
In 2014 is gestart met een pilot waarbij schimmels en mycobacteriën gedetermineerd worden met de MALDI-TOF (de Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight eiwitspectrometer). Door middel van vergelijking met een database kunnen bacteriën binnen enkele seconden geïdentificeerd worden. De identificatie duurde voorheen één dag. Zo kunnen de aanvragers sneller een goede antibioticakeuze maken.

GeneXpert influenza A-test
In 2014 is begonnen met snelle diagnostiek voor influenza, met behulp van GeneXpert (geautomatiseerd real time PCR-apparaat). Nu is binnen een uur bekend of een patiënt met een verdenking van influenza dat ook daadwerkelijk heeft. Voorheen moest de patiënt in isolatie verpleegd worden totdat bekend was of hij inderdaad de griep had. Dat duurde enkele dagen. Deze versnelde diagnostiek verlicht de isolatiecapaciteit in hoogtijdagen van de griep.

CyberTrack bij bloedtransfusies
Met de applicatie CyberTrack is in 2014 de bloedtransfusieketen nog veiliger gemaakt. Hierdoor is de kans nihil geworden dat een patiënt verkeerd bloed krijgt. CyberTrack is een applicatie voor het online registreren en traceren van transfusies.

Lab Management Systeem
Het Pathologisch Laboratorium heeft een een Lab Management Systeem geïmplementeerd, met als doel het werkproces via het scannen van barcodes te volgen.