IGZ, claims, calamiteiten en complimenten

LogoIGZDe IGZ is tevreden over het functioneren van het HagaZiekenhuis. Voorafgaand aan het jaargesprek bracht de Inspectie onaangekondigd een bezoek aan de SEH. De Cardiochirurgie kreeg een aangekondigd bezoek (de Inspectie bezocht alle Nederlandse cardiothoracale centra). In beide gevallen was de inspecteur tevreden.

Calamiteiten
In het HagaZiekenhuis vinden we het belangrijk om van calamiteiten te leren. Een goede analyse van elke calamiteit is van belang voor het onderkennen en opstellen van verbetermaatregelen. Om hierin nog verder te verbeteren sprak onze calamiteitencommissie met IGZ-inspecteur dr. Ian Leistikow. Hierdoor is de Calamiteitencommissie nog beter in staat om in de toekomst goede analyses en rapportages te maken naar aanleiding van de calamiteit. In 2014 zijn dertien calamiteiten gemeld bij de IGZ.

Claims
In 2014 zijn 30 van de 57 personenschadeverzoeken bij de aansprakelijkheidsverzekeraar ingediend. Daarvan zijn inmiddels 3 verzoeken erkend, 8 afgewezen en er zijn 2 coulancebetalingen gedaan. De overige zijn nog in behandeling.

De patiëntencontactpersonen hebben 55 schadeverzoeken in behandeling genomen. Hoofdzakelijk vermiste eigendommen en enkele gevallen van personenschade. In 12 zaken is een coulancebetaling gedaan, 10 zaken zijn erkend en 11 zaken zijn afgewezen. De overige zijn nog in behandeling.Toelichting bij de cijfers
Bij de klachten over professioneel handelen valt de toename op in 2014 van het aantal klachten over diagnose/onderzoek. Klachten over het medisch handelen waren in 2014 aanzienlijk minder dan in 2013. Het aantal relationele klachten nam in 2014 t.o.v. de voorgaande jaren flink af.
Vooral klachten over de bejegening en over het geven van informatie waren voor deze afname verantwoordelijk. Dit past in het streven van het ziekenhuis om de patiëntgerichtheid te verbeteren. Het aantal klachten over de organisatie nam in 2014 met name af door een flinke vermindering van het aantal klachten over de spreekuurorganisatie. Die afname werd het sterkst gezien bij het Hartcentrum. Bij klachten over de financiële aspecten van de zorg is de trend dat het aantal klachten en vragen over rekeningen toeneemt. Bij de hotelmatige aspecten van de zorg valt op dat er in 2014 veel geklaagd werd over de ruimtelijke privacy. Deze klachten waren veelal gerelateerd aan de verbouwing van het ziekenhuis.

Complimenten in 2014
Wij zijn er trots op dat het aantal complimenten het aantal klachten overtreft. Dagelijks krijgen onze medewerkers en specialisten complimenten over de zorg die ze verlenen en de prettige bejegening, in bewoordingen als ‘betrouwbaar’ en ‘betrokken medewerkers’. De nieuw opgeleverde afdelingen worden bijzonder gewaardeerd door onze patiënten en bezoekers. Zo ook de functie van gastheer en gastvrouw, die door vrijwilligers wordt vertolkt.

Veilig Incident Melden: MIP/VIM
In ons ziekenhuis werken we met het ‘Veilig Incident Melden’ (VIM). Dit betekent dat medewerkers op afdelingsniveau (bijna-)incidenten veilig kunnen melden. Deze worden vervolgens geanalyseerd en er wordt op de eigen afdeling naar verbetermaatregelen gezocht. In het HagaZiekenhuis zijn 53 decentrale VIM-commissies actief.

Complexere incidenten met een hoger risico en incidenten waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken worden centraal in de MIP-commissie (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) besproken en afgewikkeld. Deze commissie heeft ook als taak trends en ziekenhuisbrede veiligheidsrisico’s te destilleren uit de meldingen en hier zo nodig actie op te ondernemen. In 2014 zijn in totaal 3336 incidenten gemeld. In 2013 waren dat er 3025. Een hoger aantal meldingen betekent niet dat de patiëntenzorg onveiliger is. Het betekent wel dat de bereidheid tot het melden groter is. Dat is belangrijk, omdat daardoor geleerd kan worden en omdat daardoor verbeteringen worden doorgevoerd.