HagaZiekenhuis in cijfers

 20142013 
Aantal medewerkers3.5693.577
Aantal fte's2.8582.902
Aantal specialisten317315
Aantal specialisten fte's237235
Aantal bedden611618
Waarvan bedden voor post-IC high care1616
Opnamen29.72830.141
Eerste polikliniekbezoeken200.412196.008
Dagverpleging29.64431.663
Verpleegdagen148.331148.486
Gemiddelde verpleegduur in dagen4,994,93
Aantal verkeerdebeddagen501524
Percentage verkeerdebeddagen0,34%0,35%
Aantal unieke patië‰nten186.960187.334
OHO's633560
ICD's230218
Dialyse31.97732.538
Knieprothese378479
Heupprothese815799
Beenmergtransplantaties5637
Cataracten2.5972.602
Aantal geopende DBC's/ DOT zorgproducten319.799326.136
Waarvan ZT 21115.768120.756

Financiële uitkomsten 2014

Het resultaat over 2014 bedraagt € 4,9 miljoen positief (2013: € 10,5 miljoen). Rekening houdend met eenmalige baten en lasten bedraagt het genormaliseerde resultaat over 2014 € 10,8 miljoen (2013: € 7,1 miljoen). T.o.v. 2013 is het genormaliseerde resultaat met € 3,7 miljoen gestegen. Het begrote resultaat was € 5,1 miljoen.

De lagere opbrengsten ad € 28 miljoen t.o.v. 2013 worden met name verklaard door:

 • Lagere omzet vanwege het hogere realisatiepercentage van de schadelastafspraken over 2012 in 2013;
 • Wegvallen van de transitievergoeding 2012 en 2013.

De lagere kosten ad € 22,5 miljoen t.o.v. 2013 worden met name verklaard door:

 • Lagere personele kosten ad € 0,2 miljoen:
 • Hogere salariskosten en sociale lasten ad € 6,0 miljoen door enerzijds lagere kosten vanwege een daling van het aantal fte’s en anderzijds hogere kosten vanwege de effecten van de cao en de reservering ad € 1,3 miljoen voor een eenmalige uitkering o.b.v. de nieuwe cao 2014-2016 aan medewerkers in 2015
 • De kosten van personeel niet in loondienst zijn met € 4,0 miljoen gedaald
 • Lagere dotatie aan de voorziening PLB ad € 1,5 miljoen
 • De overige personeelskosten en de kosten van opleidingen zijn € 0,7 miljoen lager
 • Hogere hotelmatige kosten ad € 1,5 miljoen vanwege o.a. de uitbesteding van de sterilisatie van apparatuur aan Combi-Ster en aanschaf van instrumentarium
 • Lagere algemene kosten ad € 8,9 miljoen
 • Lagere kosten van ICT ad € 3,3 miljoen vanwege enerzijds de kosten van licenties ad € 1,9 miljoen in 2013 en anderzijds de afronding van het ambitieplan ICT in het kader van de vernieuwbouw in 2014
 • Lagere advieskosten ad € 2,3 miljoen
 • Hogere kosten van opleidingen in het kader van de subsidie kwaliteitsimpuls ad € 1,1 miljoen
 • Lagere reserveringen vanwege in 2013 aangegane verplichtingen ad € 3,3 miljoen
 • Hogere patiëntgebonden kosten ad € 5,3 miljoen vanwege enerzijds de hogere bijdrage aan de AHZ door de extra inzet bij de satellietapotheken en apothekersassistenten en hogere patiëntgebonden kosten vanwege de hogere productie en anderzijds de lagere kosten van geneesmiddelen
 • Lagere terrein- en gebouwgebonden kosten ad € 6,2 miljoen vanwege enerzijds lagere energiekosten en anderzijds de dotatie ad € 4 miljoen aan de voorziening groot onderhoud in 2013
 • Lagere afschrijvingskosten ad € 14,0 miljoen vanwege de afwaardering van het gebouw RKZ in 2013 ad € 15,3 miljoen
 • Hogere huurkosten ad € 0,6 miljoen en een hogere dotatie aan de voorzieningen ad € 0,1 miljoe
 • Hogere rentelasten ad € 0,7 miljoen in het kader van de financiering van de vernieuwbouw

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) is 21,0 % (2013: 22,2%). Het vermogensniveau (eigen vermogen/totale opbrengsten) is verder toegenomen van 21,6 % in 2013 naar 24,3% in 2014. De liquiditeitsratio bedraagt 1,1 ultimo 2014 en ligt in lijn met voorgaande jaren. Het HagaZiekenhuis voldoet aan de met de banken overeengekomen ratio’s in het kader van de financiering van de ver- en nieuwbouw.

De tweede fase van de ver- en nieuwbouw loopt volgens de planning.

Risico’s en onzekerheden

De belangrijkste onzekerheden tot en met 2013 zijn eind 2014 opgelost door normverduidelijking door de NZa in de zomer van 2014, de vaststelling van het self assessment 2012-2013 en de vaststelling van de transitiebedragen door de NZa. De resterende onzekerheden in 2014 zijn zonder meer relevant, maar beperkter dan over 2013 het geval was. Belangrijk is dat risico’s van meerdere jaren en het transitiesysteem nu niet meer cumuleren. Ook over 2014 is nog wel sprake van onzekerheden met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de gefactureerde productie en daarmee samenhangend de verantwoorde omzet. Voor deze onzekerheden is in de jaarrekening een reservering o.b.v. het in 2014 uitgevoerde zelfonderzoek opgenomen. De vaststelling van de uitkomsten van dit onderzoek zal pas in de tweede helft van 2015 plaatsvinden. Daarnaast wordt het financiële risico voor een belangrijk deel gemitigeerd door aanneemsommen en contractoverschrijdingen.

De uitkomsten van het self assesment 2012-2013 zijn in de jaarrekening 2013 verwerkt. Met de zorgverzekeraars vindt nog onderhandeling plaats over de finale verrekening.

De NZa heeft in een circulaire de uitgangspunten aangegeven voor de finale afwikkeling van de zogenaamde functiegerichte budgettering  tot en met 2011. Inmiddels hebben de brancheorganisaties het convenant ‘Finale afwikkeling FB-systeem’ gesloten. Definitieve afwikkeling FB zal in de tweede helft van 2015 plaatsvinden.

In het kader van de beheersing van de zorgkosten heeft de minister van VWS het wettelijk recht om een landelijke overschrijding van het macro budgettair kader terug te vorderen bij de ziekenhuizen. In maart 2015 heeft de minister besloten om de geconstateerde overschrijding in 2012 van € 70 miljoen niet terug te vorderen. Hiermee vervalt het risico van terugbetaling over 2012. Wel heeft de minister besloten deze overschrijding in mindering te brengen op het macro budgettair kader voor 2016. Gegeven de onzekerheid over de daadwerkelijke hoogte van de overschrijding 2013 heeft de minister vooralsnog niet besloten om tot terugvordering van dit bedrag 2013 over te gaan. Besluitvorming is uitgesteld tot het voorjaar van 2016. Gegeven deze onduidelijkheid is geen voorziening of reservering ten laste van het resultaat verantwoord.

Financiële instrumenten en derivaten

Het HagaZiekenhuis maakt gebruik van derivaten om het renterisico te beperken. Het HagaZiekenhuis handelt niet in financiële derivaten. Voor de waardering van derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast.

Per 31 december 2014 heeft het HagaZiekenhuis voor een bedrag van € 13 miljoen aan renteswaps uitstaan. Het HagaZiekenhuis ontvangt bij deze swaps een variabele rente en betaalt een vaste rente. De swaps komen in looptijd, omvang en kenmerken overeen met de door het HagaZiekenhuis aangetrokken leningen met variabele rente. De rente op deze leningen is dus vast geworden. De reële waarde van de renteswap bedraagt € 2,3 miljoen negatief.

Financiële toekomstverwachting

Vanaf 2012 is de jaarlijkse groei van de vraag verminderd en naar het zich laat aanzien is er ook in 2015 sprake van (lichte) krimp, maar wel een zwaardere zorgvraag. De door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid genomen maatregelen lijken effect te sorteren. Denk aan de verhoging van het eigen risico, de verscherpte controle op zelfverwijzers, selectief contracteren, triage SEH-HAP en een groeiplafond als gevolg van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord. De zorgverzekeraars zetten in op substitutie van 2e naar anderhalve of 1e lijns centra, de regiovisie, de visie op de acute zorg, doelmatigheid, praktijkvariatie en selectief contracteren (volumenormen). Daarnaast koersen zij (blijvend) aan op een lage prijsindex of soms zelfs een afslag. De patiënt vertoont in het veranderende speelveld in toenemende mate selectief koopgedrag, beïnvloed door stijgende eigen bijdragen en goedkope polissen. Dit alles leidt naar verwachting tot een structurele verandering in het gedrag van patiënten en daarmee de zorgvraag in ons ziekenhuis.

In 2015 zal een besluit worden genomen in het kader van de verdere uniformering van de IT-systemen binnen de RHG. Uitgangspunt is dat deze investering zal moeten passen in de gebudgetteerde kosten zoals opgenomen in de meerjarenprognose.

Ook de banken roeren zich. Ziekenhuizen worden gesteld voor strengere financieringsvoorwaarden, hogere ratio’s, terugdringing van het obligo van banken in de zorg, stijgende financieringskosten door verhoging risico-opslagen en beperking van kredieten in verband met toenemende (markt)risico’s. Het HagaZiekenhuis opereert op basis van bovenstaande ontwikkelingen in een complex krachtenveld met toenemende financiële risico’s in de komende jaren, waarbij 2015 een uitdagend jaar zal worden door o.a. de ingebruikname van de tweede fase van de vernieuwbouw en de verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis.