Adviesorganen

De Ondernemingsraad (OR)
De OR heeft vijftien leden. De OR overlegt maandelijks met de directie en probeert evenwicht te vinden tussen de medewerkers- en de organisatiebelangen. Prettig werken in een gezond bedrijf is hierbij ons uitgangspunt. De OR telt vijf commissies: de commissies Financiën, Organisatie, Personeel, VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en Communicatie. De OR neemt met vier leden deel aan de Centrale Ondernemingsraad van de Reinier Haga Groep (RHG). Een belangrijke gezamenlijke mijlpaal voor ons was de betrokkenheid bij het opstellen van een Doorlopend Sociaal Plan (DSP). De belangrijkste onderwerpen die de OR in 2014 passeerden waren de reorganisatie, ziekenverzorgenden niveau 3, de reorganisatie van het Hartcentrum, het belang van marketing en zorgverkoop en de verplichte rekentoets voor verpleegkundigen.

Bestuur Medische Staf
De medische staf is georganiseerd in de Vereniging Medische Staf HagaZiekenhuis. Alle in het ziekenhuis werkende medisch specialisten zijn verplicht lid van de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS wordt vertegenwoordigd door het stafbestuur. In 2014 bestond dit bestuur uit vijf personen.

De stafbesturen van Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis hebben in 2014 het Interstafbestuur opgericht. Het Interstafbestuur voert structureel overleg over lopende zaken met een ziekenhuisoverstijgend karakter. De voorzitter Raad van Bestuur van de RHG is regelmatig bij dit overleg aanwezig.

In 2014 zijn er 69 gesprekken gevoerd in het kader van het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Het totaal aantal gevoerde gesprekken vanaf aanvang van het project bedraagt 212. Het stafbestuur heeft als doel gesteld dat alle medisch specialisten in het HagaZiekenhuis vanaf de start van het project tot en met 2015 minimaal één gesprek hebben gevoerd. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden over het tot nu toe gehanteerde systeem.

Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
De VAR adviseert de directie over de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid met als doel deze te waarborgen en te verbeteren. Hierdoor heeft de VAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. De VAR kan invloed uitoefenen door adviezen uit te brengen over het centrale, afdelingoverstijgende Haga-beleid. Het kan hierbij gaan om zaken die te maken hebben met de zorgverlening binnen het verpleegkundige beroepsdomein, de verpleegkundige of verzorgende beroepsontwikkeling, maar ook over het algemeen strategisch beleid van het HagaZiekenhuis. In 2014 was de VAR onder andere betrokken bij verbeteringen in het Document Beheer Systeem, ontwikkelingen in het Elektronisch Patienten Dossier en invulling van beroepsprofielen op de verpleegafdeling in relatie tot de zorgzwaarte.

De Cliënten Adviesraad (CAR)
De CAR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van het HagaZiekenhuis. De CAR is in het licht van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in oktober 2007 door de Raad van Bestuur geïnstalleerd als onafhankelijk adviesorgaan. De CAR voorziet de directie gevraagd en ongevraagd van advies. De leden werken op vrijwillige basis voor het HagaZiekenhuis. Daarnaast namen de individuele leden deel aan diverse overleggen, al naar gelang hun aandachtsgebied. In 2014 is tussen de directie en de CAR een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide organen, waarin het advies- en instemmingsrecht duidelijker is geregeld.

In 2014 heeft de CAR advies gegeven over de voorgenomen fusie van de Reinier Haga Groep met het LangeLand Ziekenhuis, over openingstijden van het restaurant van het HagaZiekenhuis, over de aanstelling van de co-bestuurder en over de huisregels. Daarnaast participeerde de CAR in een werkgroep die de nieuwe bewegwijzering voor het ziekenhuis heeft ontwikkeld.

De CAR functioneert behalve als adviesorgaan van de directie als klankbord voor verschillende ziekenhuiswerkgroepen of bij specifieke thema’s. De CAR heeft in 2014 collegiaal overleg gevoerd met andere cliëntenraden, zoals die van Reinier de Graaf, Medisch Centrum Haaglanden en het LangeLand Ziekenhuis. Met de Cliëntenraad van Reinier de Graaf is gesproken over het instellen van een Cliëntenraad op concernniveau. In 2015 zal een overkoepelende Cliëntenraad worden opgericht.